نمایش 1–36 از 44 نتیجه

نمایش 9 24 36

الکتروموتور الکتروژن تکفاز تک خازن (رله ای) 3.4 اسب 0.55 کیلووات 3000 دور

2,330,000 تومان
 • تک فاز تک خازن (رله ای)
 • 3.4 اسب
 • 0.55 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 1 اسب 0.75 کیلووات 3000 دور

2,545,000 تومان2,635,000 تومان
 • سه فاز
 • 1 اسب بخار
 • 0.75  کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 1 اسب 0.75 کیلووات 1500 دور

2,695,000 تومان2,785,000 تومان
 • سه فاز
 • 1 اسب بخار
 • 0.75 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 1.2 اسب 0.37 کیلووات 1000 دور

2,425,000 تومان2,500,000 تومان
 • سه فاز
 • 1.2 اسب بخار
 • 0.37 کیلووات
 • 1000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 1.2 اسب 0.37 کیلووات 1500 دور

2,007,000 تومان2,095,000 تومان
 • سه فاز
 • 1.2 اسب بخار
 • 0.37 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 1.2 اسب 0.37 کیلووات 3000 دور

1,880,000 تومان1,970,000 تومان
 • سه فاز
 • 1.2 اسب بخار
 • 0.37  کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 1.3 اسب 0.25 کیلووات 1500 دور

1,977,000 تومان2,040,000 تومان
 • سه فاز
 • 1.3 اسب بخار
 • 0.25 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 1.3 اسب 0.25 کیلووات 3000 دور

1,680,000 تومان
 • سه فاز
 • 1.3 اسب بخار
 • 0.25  کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 1.4 اسب 0.18 کیلووات 1500 دور

1,670,000 تومان1,685,000 تومان
 • سه فاز
 • 1.4 اسب بخار
 • 0.18 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 1.4 اسب 0.18 کیلووات 3000 دور

1,580,000 تومان1,590,000 تومان
 • سه فاز
 • 1.4 اسب بخار
 • 0.18  کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 1.5 اسب 1.1 کیلووات 3000 دور

2,760,000 تومان2,850,000 تومان
 • سه فاز
 • 1.5 اسب بخار
 • 1.1  کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 1.5 اسب 1.1 کیلووات 1500 دور

3,185,000 تومان3,300,000 تومان
 • سه فاز
 • 1.5 اسب بخار
 • 1.1 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 1.6 اسب 0.12 کیلووات 1500 دور

1,545,000 تومان
 • سه فاز
 • 1.6 اسب بخار
 • 0.12 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 10 اسب 7.5 کیلووات 1000 دور

13,910,000 تومان14,175,000 تومان
 • سه فاز
 • 10 اسب بخار
 • 7.5 کیلووات
 • 1000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 10 اسب 7.5 کیلووات 1500 دور

10,410,000 تومان10,795,000 تومان
 • سه فاز
 • 10 اسب بخار
 • 7.5 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 10 اسب 7.5 کیلووات 3000 دور

9,528,000 تومان9,990,000 تومان
 • سه فاز
 • 10 اسب بخار
 • 7.5 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 15 اسب 11 کیلووات 1000 دور

16,420,000 تومان16,685,000 تومان
 • سه فاز
 • 15 اسب بخار
 • 11 کیلووات
 • 1000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 15 اسب 11 کیلووات 1500 دور

15,210,000 تومان15,470,000 تومان
 • سه فاز
 • 15 اسب بخار
 • 11 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 15 اسب 11 کیلووات 3000 دور

13,670,000 تومان14,210,000 تومان
 • سه فاز
 • 15 اسب بخار
 • 11 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 2 اسب 1.5 کیلووات 1500 دور

3,665,000 تومان3,780,000 تومان
 • سه فاز
 • 2 اسب بخار
 • 1.5 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 2 اسب 1.5 کیلووات 3000 دور

3,530,000 تومان3,645,000 تومان
 • سه فاز
 • 2 اسب بخار
 • 1.5 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 20 اسب 15 کیلووات 1500 دور

18,685,000 تومان19,225,000 تومان
 • سه فاز
 • 20 اسب بخار
 • 15 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 20 اسب 15کیلووات 3000 دور

16,705,000 تومان17,243,000 تومان
 • سه فاز
 • 20 اسب بخار
 • 15 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 25 اسب 18.5 کیلووات 3000 دور

18,660,000 تومان
 • سه فاز
 • 25 اسب بخار
 • 18.5 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 3 اسب 2.2 کیلووات 1500 دور

4,530,000 تومان4,770,000 تومان
 • سه فاز
 • 3 اسب بخار
 • 2.2 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 3 اسب 2.2 کیلووات 3000 دور

3,955,000 تومان4,070,000 تومان
 • سه فاز
 • 3 اسب بخار
 • 2.2 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 3.4 اسب 0.55 کیلووات 1000 دور

2,775,000 تومان2,805,000 تومان
 • سه فاز
 • 3.4 اسب بخار
 • 0.55 کیلووات
 • 1000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 3.4 اسب 0.55 کیلووات 1500 دور

2,525,000 تومان2,600,000 تومان
 • سه فاز
 • 3.4 اسب بخار
 • 0.55 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 3.4 اسب 0.55 کیلووات 3000 دور

2,075,000 تومان2,160,000 تومان
 • سه فاز
 • 3.4 اسب بخار
 • 0.55  کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 4 اسب 3 کیلووات 1500 دور

5,190,000 تومان5,430,000 تومان
 • سه فاز
 • 4 اسب بخار
 • 3 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 4 اسب 3 کیلووات 3000 دور

4,875,000 تومان5,115,000 تومان
 • سه فاز
 • 4 اسب بخار
 • 3 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 5.5 اسب 4 کیلووات 1500 دور

6,665,000 تومان6,895,000 تومان
 • سه فاز
 • 5.5 اسب بخار
 • 4 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 5.5 اسب 4 کیلووات 3000 دور

6,645,000 تومان6,875,000 تومان
 • سه فاز
 • 5.5 اسب بخار
 • 4 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 7.5 اسب 5.5 کیلووات 1500 دور

9,620,000 تومان10,000,000 تومان
 • سه فاز
 • 7.5 اسب بخار
 • 5.5 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 7.5 اسب 5.5 کیلووات 3000 دور

8,325,000 تومان8,715,000 تومان
 • سه فاز
 • 7.5 اسب بخار
 • 5.5 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه چدن 25 اسب 18.5 کیلووات 1500 دور

27,215,000 تومان27,435,000 تومان
 • تک فاز تک خازن (رله ای)
 • 25 اسب بخار
 • 18.5 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه چدن
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن