گیربکس مکعبی تیپ 110

قیمت اصلی ۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۶۵۱,۰۰۰ تومان است.

گیربکس مکعبی تیپ 130

قیمت اصلی ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۸۰۵,۰۰۰ تومان است.

گیربکس مکعبی تیپ 30

قیمت اصلی ۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان است.

گیربکس مکعبی تیپ 40

قیمت اصلی ۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۸۱,۰۰۰ تومان است.

گیربکس مکعبی تیپ 50

قیمت اصلی ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۱۳۴,۰۰۰ تومان است.

گیربکس مکعبی تیپ 63

قیمت اصلی ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۸۶۱,۰۰۰ تومان است.

گیربکس مکعبی تیپ 90

قیمت اصلی ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان است.