نمایش 1–24 از 63 نتیجه

نمایش 9 24 36

الکتروموتور جمکو سه فاز 10 اسب 7.5 کیلووات 1000 دور

17,550,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 10 اسب بخار
 • 7.5 کیلووات
 • 1000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 10 اسب 7.5 کیلووات 1500 دور

12,200,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 10 اسب بخار
 • 7.5 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 10 اسب 7.5 کیلووات 3000 دور

11,550,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 10 اسب بخار
 • 7.5 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 100 اسب 75 کیلووات 1000 دور

165,800,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 100 اسب بخار
 • 75 کیلووات
 • 1000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 100 اسب 75 کیلووات 1500 دور

94,400,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 100 اسب بخار
 • 75 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 100 اسب 75 کیلووات 3000 دور

86,770,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 100 اسب بخار
 • 75 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 125 اسب 90 کیلووات 1000 دور

186,200,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 125 اسب بخار
 • 90 کیلووات
 • 1000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 125 اسب 90 کیلووات 1500 دور

99,750,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 125 اسب بخار
 • 90 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 125 اسب 90 کیلووات 3000 دور

97,000,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 125 اسب بخار
 • 90 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 15 اسب 11 کیلووات 1000 دور

20,930,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 15 اسب بخار
 • 11 کیلووات
 • 1000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 15 اسب 11 کیلووات 1500 دور

17,800,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 15 اسب بخار
 • 11 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 15 اسب 11 کیلووات 3000 دور

16,150,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 15 اسب بخار
 • 11 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 150 اسب 110 کیلووات 1000 دور

210,150,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 150 اسب بخار
 • 110 کیلووات
 • 1000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 150 اسب 110 کیلووات 1500 دور

205,050,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 150 اسب بخار
 • 110 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 150 اسب 110 کیلووات 3000 دور

199,600,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 150 اسب بخار
 • 110 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 180 اسب 132 کیلووات 1000 دور

239,400,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 180 اسب بخار
 • 132 کیلووات
 • 1000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 180 اسب 132 کیلووات 1500 دور

229,000,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 180 اسب بخار
 • 132 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 180 اسب 132 کیلووات 3000 دور

227,000,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 180 اسب بخار
 • 132 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 20 اسب 15 کیلووات 1000 دور

36,000,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 20 اسب بخار
 • 15 کیلووات
 • 1000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 20 اسب 15 کیلووات 1500 دور

24,100,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 20 اسب بخار
 • 15 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 20 اسب 15 کیلووات 3000 دور

20,950,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 20 اسب بخار
 • 15 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 220 اسب 160 کیلووات 1000 دور

309,400,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 220 اسب بخار
 • 160 کیلووات
 • 1000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 220 اسب 160 کیلووات 1500 دور

244,000,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 220 اسب بخار
 • 160 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 220 اسب 160 کیلووات 3000 دور

241,100,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 220 اسب بخار
 • 160 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی