لیست قیمت الکتروپمپ های صنعتی الکتروژن (1401/04/05)

ردیف تعداد پل شرح مدل تعداد فاز قیمت (ریال)
1 2pole پمپ آب محیطی نیم اسب KPM50 تکفاز 14/800/000
2 پمپ آب محیطی 1 اسب KPM100 تکفاز
3 پمپ آب گریز از مرکز 1 اسب تک پروانه CM100 تکفاز 29/000/000
4 پمپ آب خودمکشی 1 اسب (جتی) CAM100 تکفاز 31/000/000
5 پمپ آب گریز از مرکز 2 اسب تک پروانه CM210 تکفاز
6 پمپ آب گریز از مرکز 2 اسب دو پروانه CB210 تکفاز 67/000/000
7 پمپ آب گریز از مرکز 2 اسب دو پروانه CBT210 سه فاز 65/000/000