لیست قیمت الکتروپمپ های صنعتی الکتروژن (1401/02/06)

ردیفتعداد پلشرحمدلتعداد فازقیمت (ریال)
12poleپمپ آب محیطی نیم اسبKPM50تکفاز21/700/000
2پمپ آب محیطی 1 اسبKPM100تکفاز31/700/000
3

پمپ آب گریز از مرکز 1 اسب

تک پروانه

CM100تکفاز40/500/000
4

پمپ آب خودمکشی 1 اسب

(جتی)

CAM100تکفاز40/900/000
5

پمپ آب گریز از مرکز 2 اسب

تک پروانه

CM210تکفاز 
6

پمپ آب گریز از مرکز 2 اسب

دو پروانه

CB210تکفاز100/300/000
7پمپ آب گریز از مرکز 2 اسب
دو پروانه
CBT210سه فاز92/900/000