لیست قیمت الکتروپمپ های صنعتی الکتروژن (1403/01/19)

ردیف تعداد پل شرح مدل تعداد فاز قیمت (ریال)
1 2pole پمپ آب محیطی نیم اسب KPM50 تکفاز 25/200/000
2 پمپ آب محیطی 1 اسب KPM100 تکفاز 35/800/000
3

پمپ آب گریز از مرکز 1 اسب

تک پروانه

CM100 تکفاز 47/000/000
4

پمپ آب خودمکشی 1 اسب

(جتی)

CAM100 تکفاز 48/800/000
5

پمپ آب گریز از مرکز 2 اسب

تک پروانه

CM210 تکفاز  
6

پمپ آب گریز از مرکز 2 اسب

دو پروانه

CB210 تکفاز 116/400/000
7 پمپ آب گریز از مرکز 2 اسب
دو پروانه
CBT210 سه فاز 103/000/000