لیست قیمت الکتروپمپ های صنعتی الکتروژن (1401/02/01)

ردیفتعداد پلشرحمدلتعداد فازقیمت (ریال)
12poleپمپ آب محیطی نیم اسبKPM50تکفاز14/000/000
2پمپ آب محیطی 1 اسبKPM100تکفاز 
3

پمپ آب گریز از مرکز 1 اسب

تک پروانه

CM100تکفاز25/500/000
4

پمپ آب خودمکشی 1 اسب

(جتی)

CAM100تکفاز27/500/000
5

پمپ آب گریز از مرکز 2 اسب

تک پروانه

CM210تکفاز 
6

پمپ آب گریز از مرکز 2 اسب

دو پروانه

CB210تکفاز52/000/000
7پمپ آب گریز از مرکز 2 اسب
دو پروانه
CBT210سه فاز50/000/000