لیست قیمت الکتروپمپ های صنعتی الکتروژن (1401/11/05)

ردیفتعداد پلشرحمدلتعداد فازقیمت (ریال)
12poleپمپ آب محیطی نیم اسبKPM50تکفاز16/700/000
2پمپ آب محیطی 1 اسبKPM100تکفاز 
3

پمپ آب گریز از مرکز 1 اسب

تک پروانه

CM100تکفاز29/400/000
4

پمپ آب خودمکشی 1 اسب

(جتی)

CAM100تکفاز30/400/000
5

پمپ آب گریز از مرکز 2 اسب

تک پروانه

CM210تکفاز 
6

پمپ آب گریز از مرکز 2 اسب

دو پروانه

CB210تکفاز70/800/000
7پمپ آب گریز از مرکز 2 اسب
دو پروانه
CBT210سه فاز