گیربکس شافت مستقیم (هلیکال) تیپ G1

قیمت اصلی ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۰۴۸,۰۰۰ تومان است.

گیربکس شافت مستقیم (هلیکال) تیپ G1، الکتروموتور 0.25 کیلووات

قیمت اصلی ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۰۴۸,۰۰۰ تومان است.

گیربکس شافت مستقیم (هلیکال) تیپ G1، الکتروموتور 0.37 کیلووات

قیمت اصلی ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۰۴۸,۰۰۰ تومان است.

گیربکس شافت مستقیم (هلیکال) تیپ G1، الکتروموتور 0.55 کیلووات

قیمت اصلی ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۰۴۸,۰۰۰ تومان است.

گیربکس شافت مستقیم (هلیکال) تیپ G1، الکتروموتور 0.75 کیلووات

قیمت اصلی ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۰۴۸,۰۰۰ تومان است.