دانلود لیست قیمت الکتروموتور ضدانفجار موتوژن

لیست قیمت الکتروموتور ضدانفجار موتوژن (1402/11/08)

ردیف توان(اسب) توان(کیلووات) تیپ 1500 دور تیپ 3000 دور
1 3.4 0.55 EEx d/de 80 MA4 364,000,000 EEx d/de 71 M2 349,600,000
2 1 0.75 EEx d/de 80 MB4 370,000,000 EEx d/de 80 MA2 340,700,000
3 1.5 1.1 EEx d/de 90 SLA4 372,600,000 EEx d/de 80 MB2 365,150,000
4 2 1.5 EEx d/de 90 SLC4 394,500,000 EEx d/de 90 SLA2 387,800,000
5 3 2.2 EEx d/de 100 MA4 430,400,000 EEx d/de 90 SLC2 390,500,000
6 4 3 EEx d/de 100 MB4 432,700,000 EEx d/de 100 MA2 425,600,000
7 5.5 4 EEx d/de 112 MC4 530,600,000 EEx d/de 112 MB2 513,800,000
8 7.5 5.5 EEx d/de 132 SMB4 768,000,000 EEx d/de 132 SMB2 735,000,000
8 10 7.5 EEx d/de 132 SMD4 815,600,000 EEx d/de 132 SMD2 772,500,000
موتورهای فلنج دار 5% به قیمت فوق اضافه می گردد.