لیست قیمت محصولات کولری موتوژن (1401/12/09)

الکتروموتور کولری موتوژن 3/4 اسب (کولرهای 6000 و 7000)
28/600/000 ریال
الکتروموتور کولری موتوژن 1/2 اسب (کولرهای 4000 و 5000)
23/650/000 ریال
الکتروموتور کولری موتوژن 1/3 اسب (کولرهای 2500 و 3000)
21/050/000 ریال
الکتروموتور کولری موتوژن 3/4 اسب CRS همراه با کلید قطع کن
29/150/000 ریال
الکتروپمپ آب کولری موتوژن
2/280/000 ریال

لازم به ذکر است موتورکولر موتوژن دارای دو سال گارانتی و پمپ آب کولری موتوژن دارای یکسال گارانتی می باشد.