لیست قیمت پمپ آب ابارا لوکال (ABR) (1401/02/01)

ردیف نوع پمپ مدل ورودی خروجی کمترین دبی بیشترین دبی کمترین هد M بیشترین هد M قیمت (ریال)
(اینچ) (اینچ) m3/hr m3/hr
1 تک پروانه نیم اسب محیطی تک فاز ABR PRA 0.5 M (L) 1 1 0.3 2.1 5 37 23,830,000
2 تک پروانه 1 اسب محیطی تک فازABR PRA 1.00 M (L) 1 1 0.3 3 13 68 35,860,000
3 تک پروانه بشقابی 1 اسب تک فاز ABR (گارانتی تعویض) CMA 1.00 M (L) 1 1 1.2 6 25.5 34.5 42,800,000
4 تک پروانه بشقابی 1 اسب تک فاز (ECONOMY)  ABR (گارانتی تعمیر) CMA 1.00 M (L) 1 1 1.2 6 25.5 34.5 38,040,000
5 تک پروانه بشقابی پروانه برنجی 1 اسب تک فاز ABR CMA/B 1.00 M (L) 1 1 1.2 6 25.5 34.5 50,100,000
6 تک پروانه جتی 1 اسب تک فاز ABR (گارانتی تعویض) AGA 1.00 M (L) 1 1 0.3 3.6 23 47.5 45,860,000
7 تک پروانه جتی 1 اسب تک فاز (ECONOMY)ABR (گارانتی تعمیر) AGA 1.00 M (L) 1 1 0.3 3.6 23 47.5 40,790,000
8 دو پروانه 1 اسب تک فاز ABR CDA 1.00 M (L) 1 1 1.2 5.4 21 39.5 62,400,000
9 دو پروانه 2اسب تک فاز ABR CDA 2.00 M (L) 1,1.4 1 1.2 6.6 32.5 60.5 114,730,000
10 دو پروانه 2اسب سه فاز ABR CDA 2.00 T (L) 1,1.4 1 1.2 6.6 32.5 60.5 107,940,000
11 دو پروانه 3 اسب تک فاز ABR CDA 3.00 M (L) 1,1.4 1 2.4 8.4 32 60.5 144,860,000
12 دو پروانه 3 اسب سه فاز ABR CDA 3.00 T (L) 1,1.4 1 2.4 8.4 32 60.5 135,340,000
13 دو پروانه 4 اسب سه فاز ABR CDA 4.00 T (L) 1,1.2 1,1.4 3 11.4 48 67 223,900,000
14 دو پروانه 5/5 اسب سه فاز ABR CDA 5.50 T (L) 1,1.2 1,1.4 3 12.6 54 76.5 238,400,000
15 دو پروانه 7/5 اسب سه فاز ABR CDA 7.50 T (L) 2 1,1.4 9.8 19 38 85 285,160,000
16 دو پروانه 10 اسب سه فاز ABR CDA 10.00 T (L) 2 1,1.4 12 33 41 85 340,750,000
17 دو پروانه 15 اسب سه فاز ABR CDA 15.00 T (L) 2 1,1.4 12 36 40 100 459,800,000
18 تک پروانه 1 اسب تک فاز ورودی 2 اینچ ABR CMB 1.00 M(L) 2 1,1.4 6 15 14 18.4 50,600,000
19 تک پروانه 2 اسب تک فاز ورودی 2 اینچ ABR CMB 2.00 M(L) 2 1,1.4 6 17 21 28.7 93,980,000
20 تک پروانه 2 اسب سه فاز ورودی 2 اینچ ABR CMB 2.00 T(L) 2 1,1.4 6 17 21 28.7 88,030,000
21 تک پروانه 3 اسب سه فاز ورودی 2 اینچ ABR CMB 3.00 T(L) 2 1,1.4 6 17 27 34.5 112,260,000
22 تک پروانه 4 اسب سه فاز ورودی 2 اینچ ABR CMB 4.00 T(L) 2 1,1.4 6 17 33.5 45 167,530,000
23 تک پروانه 5/5 اسب سه فاز ورودی 2 اینچ ABR CMB 5.50 T(L) 2 1,1.4 6 17 43 54 182,750,000
24 تک پروانه 1 اسب تک فاز ورودی خروجی 2 اینچ ABR CMC 1.00 M (L) 2 2 3 27 5 13.4 59,460,000
25 تک پروانه 2 اسب تک فاز ورودی خروجی 2 اینچ ABR CMC 2.00 M (L) 2 2 18 57 6 12.4 92,870,000
26 تک پروانه 3 اسب تک فاز ورودی خروجی 2 اینچ ABR CMC 3.00 M (L) 2 2 18 60 8.5 15.4 121,020,000
27 تک پروانه 3 اسب سه فاز ورودی خروجی 2 اینچ ABR CMC 3.00 T (L) 2 2 18 60 8.5 15.4 114,610,000
28 تک پروانه 2 اسب تک فاز ورودی خروجی1/2 ,2 اینچ ABR CMD 2.00 M (L) 2,1.2 2,1.2 18 57 6 12.4 94,980,000
29 تک پروانه 2 اسب سه فاز ورودی خروجی1/2 ,2 اینچ ABR CMD 2.00 T(L) 2,1.2 2,1.2 18 57 6 12.4 90,100,000
30 تک پروانه 3 اسب سه فاز ورودی خروجی 1/2 ,2 اینچ ABR CMD 3.00 T (L) 2,1.2 2,1.2 18 60 8.5 15.4 118,400,000
31 تک پروانه 4 اسب سه فاز ورودی خروجی 1/2 ,2 اینچ ABR CMD 4.00 T (L) 2,1.2 2,1.2 18 66 10.4 17.8 166,910,000
32 تک پروانه 1 اسب ورودی خروجی 1, 1/2 اینچ ABR CMR 1.00 M (L) 1,1.2 1,1.2 3 27 5 13.4 53,720,000