لیست قیمت پمپ آب ابارا لوکال (ABR) (1401/02/01)

ردیفنوع پمپمدلورودیخروجیکمترین دبیبیشترین دبیکمترین هد Mبیشترین هد Mقیمت (ریال)
(اینچ)(اینچ)m3/hrm3/hr
1تک پروانه نیم اسب محیطی تک فاز ABRPRA 0.5 M (L)110.32.153723,830,000
2تک پروانه 1 اسب محیطی تک فازABRPRA 1.00 M (L)110.33136835,860,000
3تک پروانه بشقابی 1 اسب تک فاز ABR (گارانتی تعویض)CMA 1.00 M (L)111.2625.534.542,800,000
4تک پروانه بشقابی 1 اسب تک فاز (ECONOMY)  ABR (گارانتی تعمیر)CMA 1.00 M (L)111.2625.534.538,040,000
5تک پروانه بشقابی پروانه برنجی 1 اسب تک فاز ABRCMA/B 1.00 M (L)111.2625.534.550,100,000
6تک پروانه جتی 1 اسب تک فاز ABR (گارانتی تعویض)AGA 1.00 M (L)110.33.62347.545,860,000
7تک پروانه جتی 1 اسب تک فاز (ECONOMY)ABR (گارانتی تعمیر)AGA 1.00 M (L)110.33.62347.540,790,000
8دو پروانه 1 اسب تک فاز ABRCDA 1.00 M (L)111.25.42139.562,400,000
9دو پروانه 2اسب تک فاز ABRCDA 2.00 M (L)1,1.411.26.632.560.5114,730,000
10دو پروانه 2اسب سه فاز ABRCDA 2.00 T (L)1,1.411.26.632.560.5107,940,000
11دو پروانه 3 اسب تک فاز ABRCDA 3.00 M (L)1,1.412.48.43260.5144,860,000
12دو پروانه 3 اسب سه فاز ABRCDA 3.00 T (L)1,1.412.48.43260.5135,340,000
13دو پروانه 4 اسب سه فاز ABRCDA 4.00 T (L)1,1.21,1.4311.44867223,900,000
14دو پروانه 5/5 اسب سه فاز ABRCDA 5.50 T (L)1,1.21,1.4312.65476.5238,400,000
15دو پروانه 7/5 اسب سه فاز ABRCDA 7.50 T (L)21,1.49.8193885285,160,000
16دو پروانه 10 اسب سه فاز ABRCDA 10.00 T (L)21,1.412334185340,750,000
17دو پروانه 15 اسب سه فاز ABRCDA 15.00 T (L)21,1.4123640100459,800,000
18تک پروانه 1 اسب تک فاز ورودی 2 اینچ ABRCMB 1.00 M(L)21,1.46151418.450,600,000
19تک پروانه 2 اسب تک فاز ورودی 2 اینچ ABRCMB 2.00 M(L)21,1.46172128.793,980,000
20تک پروانه 2 اسب سه فاز ورودی 2 اینچ ABRCMB 2.00 T(L)21,1.46172128.788,030,000
21تک پروانه 3 اسب سه فاز ورودی 2 اینچ ABRCMB 3.00 T(L)21,1.46172734.5112,260,000
22تک پروانه 4 اسب سه فاز ورودی 2 اینچ ABRCMB 4.00 T(L)21,1.461733.545167,530,000
23تک پروانه 5/5 اسب سه فاز ورودی 2 اینچ ABRCMB 5.50 T(L)21,1.46174354182,750,000
24تک پروانه 1 اسب تک فاز ورودی خروجی 2 اینچ ABRCMC 1.00 M (L)22327513.459,460,000
25تک پروانه 2 اسب تک فاز ورودی خروجی 2 اینچ ABRCMC 2.00 M (L)221857612.492,870,000
26تک پروانه 3 اسب تک فاز ورودی خروجی 2 اینچ ABRCMC 3.00 M (L)2218608.515.4121,020,000
27تک پروانه 3 اسب تک فاز ورودی خروجی 2 اینچ ABRCMC 3.00 T (L)2218608.515.4114,610,000
28تک پروانه 2 اسب تک فاز ورودی خروجی1/2 ,2 اینچ ABRCMD 2.00 M (L)2,1.22,1.21857612.494,980,000
29تک پروانه 2 اسب سه فاز ورودی خروجی1/2 ,2 اینچ ABRCMD 2.00 T(L)2,1.22,1.21857612.490,100,000
30تک پروانه 3 اسب سه فاز ورودی خروجی 1/2 ,2 اینچ ABRCMD 3.00 T (L)2,1.22,1.218608.515.4118,400,000
31تک پروانه 4 اسب سه فاز ورودی خروجی 1/2 ,2 اینچ ABRCMD 4.00 T (L)2,1.22,1.2186610.417.8166,910,000
32تک پروانه 1 اسب ورودی خروجی 1, 1/2 اینچ ABRCMR 1.00 M (L)1,1.21,1.2327513.453,720,000