لیست قیمت پمپ آب ابارا لوکال (ABR) (1401/05/01)

ردیفنوع پمپمدلورودیخروجیکمترین دبیبیشترین دبیکمترین هد Mبیشترین هد Mقیمت (ریال)
(اینچ)(اینچ)m3/hrm3/hr
1تک پروانه نیم اسب محیطی تک فاز ABRPRA 0.5 M (L)110.32.153715,450,000
2تک پروانه 1 اسب محیطی تک فازABRPRA 1.00 M (L)110.33136823,200,000
3تک پروانه بشقابی 1 اسب تک فاز ABRCMA 1.00 M (L)111.2625.534.528,700,000
4تک پروانه بشقابی 1 اسب تک فاز (ECONOMY)  ABRCMA 1.00 M (L)111.2625.534.525,100,000
5تک پروانه بشقابی پروانه برنجی 1 اسب تک فاز ABRCMA/B 1.00 M (L)111.2625.534.534,250,000
6تک پروانه جتی 1 اسب تک فاز ABRAGA 1.00 M (L)110.33.62347.530,800,000
7تک پروانه جتی 1 اسب تک فاز (ECONOMY)ABRAGA 1.00 M (L)110.33.62347.526,900,000
8دو پروانه 1 اسب تک فاز ABRCDA 1.00 M (L)111.25.42139.539,350,000
9دو پروانه 2اسب تک فاز ABRCDA 2.00 M (L)1,1.411.26.632.560.572,300,000
10دو پروانه 2اسب سه فاز ABRCDA 2.00 T (L)1,1.411.26.632.560.568,050,000
11دو پروانه 3 اسب تک فاز ABRCDA 3.00 M (L)1,1.412.48.43260.591,300,000
12دو پروانه 3 اسب سه فاز ABRCDA 3.00 T (L)1,1.412.48.43260.585,300,000
13دو پروانه 4 اسب سه فاز ABRCDA 4.00 T (L)1,1.21,1.4311.44867141,100,000
14دو پروانه 5/5 اسب سه فاز ABRCDA 5.50 T (L)1,1.21,1.4312.65476.5150,250,000
15دو پروانه 7/5 اسب سه فاز ABRCDA 7.50 T (L)21,1.49.8193885179,700,000
16دو پروانه 10 اسب سه فاز ABRCDA 10.00 T (L)21,1.412334185214,750,000
17دو پروانه 15 اسب سه فاز ABRCDA 15.00 T (L)21,1.4123640100289,800,000
18تک پروانه 1 اسب تک فاز ورودی 2 اینچ ABRCMB 1.00 M(L)21,1.46151418.433,350,000
19تک پروانه 2 اسب تک فاز ورودی 2 اینچ ABRCMB 2.00 M(L)21,1.46172128.761,950,000
20تک پروانه 2 اسب سه فاز ورودی 2 اینچ ABRCMB 2.00 T(L)21,1.46172128.758,000,000
21تک پروانه 3 اسب سه فاز ورودی 2 اینچ ABRCMB 3.00 T(L)21,1.46172734.574,000,000
22تک پروانه 4 اسب سه فاز ورودی 2 اینچ ABRCMB 4.00 T(L)21,1.461733.545110,400,000
23تک پروانه 5/5 اسب سه فاز ورودی 2 اینچ ABRCMB 5.50 T(L)21,1.46174354120,400,000
24تک پروانه 1 اسب تک فاز ورودی خروجی 2 اینچ ABRCMC 1.00 M (L)22327513.439,200,000
25تک پروانه 2 اسب تک فاز ورودی خروجی 2 اینچ ABRCMC 2.00 M (L)221857612.461,200,000
26تک پروانه 3 اسب تک فاز ورودی خروجی 2 اینچ ABRCMC 3.00 M (L)2218608.515.479,750,000
27تک پروانه 3 اسب تک فاز ورودی خروجی 2 اینچ ABRCMC 3.00 T (L)2218608.515.475,500,000
28تک پروانه 2 اسب تک فاز ورودی خروجی1/2 ,2 اینچ ABRCMD 2.00 M (L)2,1.22,1.21857612.462,600,000
29تک پروانه 2 اسب سه فاز ورودی خروجی1/2 ,2 اینچ ABRCMD 2.00 T(L)2,1.22,1.21857612.459,400,000
30تک پروانه 3 اسب سه فاز ورودی خروجی 1/2 ,2 اینچ ABRCMD 3.00 T (L)2,1.22,1.218608.515.478,000,000
31تک پروانه 4 اسب سه فاز ورودی خروجی 1/2 ,2 اینچ ABRCMD 4.00 T (L)2,1.22,1.2186610.417.8110,000,000
32تک پروانه 1 اسب ورودی خروجی 1, 1/2 اینچ ABRCMR 1.00 M (L)1,1.21,1.2327513.435,400,000