الکتروموتور موتوژن تکفاز تک خازن (رله ای) 1 اسب 0.75 کیلووات 1500 دور

قیمت اصلی ۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۷۷۵,۰۰۰ تومان است.

الکتروموتور موتوژن تکفاز تک خازن (رله ای) 1 اسب 0.75 کیلووات 3000 دور

قیمت اصلی ۵,۱۱۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان است.

الکتروموتور موتوژن تکفاز تک خازن (رله ای) 1.2 اسب 0.37 کیلووات 1500 دور

قیمت اصلی ۴,۱۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان است.

الکتروموتور موتوژن تکفاز تک خازن (رله ای) 1.2 اسب 0.37 کیلووات 3000 دور

قیمت اصلی ۴,۱۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان است.

الکتروموتور موتوژن تکفاز تک خازن (رله ای) 1.5 اسب 1.1 کیلووات 1500 دور

قیمت اصلی ۶,۲۸۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۷۸۰,۰۰۰ تومان است.

الکتروموتور موتوژن تکفاز تک خازن (رله ای) 1.5 اسب 1.1 کیلووات 3000 دور

قیمت اصلی ۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۹۳۰,۰۰۰ تومان است.

الکتروموتور موتوژن تکفاز تک خازن (رله ای) 2 اسب 1.5 کیلووات 1500 دور

قیمت اصلی ۶,۸۴۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان است.

الکتروموتور موتوژن تکفاز تک خازن (رله ای) 2 اسب 1.5 کیلووات 3000 دور

قیمت اصلی ۶,۴۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۹۶۰,۰۰۰ تومان است.

الکتروموتور موتوژن تکفاز تک خازن (رله ای) 3 اسب 2.2 کیلووات 1500 دور

قیمت اصلی ۸,۴۸۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان است.

الکتروموتور موتوژن تکفاز تک خازن (رله ای) 3 اسب 2.2 کیلووات 3000 دور

قیمت اصلی ۷,۲۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۶۶۰,۰۰۰ تومان است.

الکتروموتور موتوژن تکفاز تک خازن (رله ای) 3.4 اسب 0.55 کیلووات 1500 دور

قیمت اصلی ۴,۹۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان است.